Zile Li†, Qi Dai†, Muhammd Qasim Mehmood†, Guangwei Hu, Boris Luk’yanchuk, Jin Tao, Chenglong Hao, Inki Kim, Heongyeong Jeong, Guoxing Zheng, Shaohua Yu, Andrea Alu, Junsuk Rho and Cheng-Wei Qiu, “Full-space cloud of random points with a scrambling metasurface”, Nature: Light: Science and Applications, 7, Article number: 63 (2018)† = Equal Contribution, Impact Factor = 13.625

Author:Zile Li†, Qi Dai†, Muhammd Qasim Mehmood†, Guangwei Hu, Boris Luk'yanchuk, Jin Tao, Chenglong Hao, Inki Kim, Heongyeong Jeong, Guoxing Zheng, Shaohua Yu, Andrea Alu, Junsuk Rho and Cheng-Wei Qiu

Year:2018